Het leven, Apostolycke deughden, gheduerighe Mirakelen, ende glorie vanden H. Franciscus Xaverius vande Societeyt Iesu, grooten Apostel van Indien ende Iaponien, seer wonderbaer in syn leven, ende naer syne doodt, naementlyck, in het verwecken van twee-en-vyftigh dooden. Eerst in het kort by een vergadert uyt veel Schrijvers ende nu in desen tweeden druck seer vermeerdert. Door P. Philippus Franciscus Taisne, Priester der Societeyt Iesv. T'Antwerpen, by Michiel Cnobbaert, in S. Peeter. 1663.

構造情報

ページリスト

ダウンロード