Kerckelycke historie van de gheheele wereldt, namelyck van de voorgaende ende teghenwoordighe eevwe, inde welcke verhaelt worden de ghelegentheden der landen, manieren, ceremonien, ende religien der inwoonderen, maer namelycke de verbreydinghe des H. gheloofs, martelaren, ende andere cloecke Roomsche Catholycke daeden, inde vier ghewesten des wereldts, met over de veertigh copere platen verçiert. Beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, priester der Societeyt Iesu. Het eerste deel. vervattende de rycken en landen van Japonien. China. Brasilien. Mogor. Florida. Bisnagar. Canada. Peru. Paraquarien. Mexico. Maragnan. T'Antwerpen, by Michiel Cnobbaert by het Professenhuys in S. Peeter. M.DC.LXVII.

構造情報

ページリスト

ダウンロード