Een kort beskriffning uppa trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. Beskrifwes een Reesa som genom Asia, Africa och manga andra hedniska Konungarijken, sampt oijar: Med Flijt at forrattat aff Nils Matson Kiöping, fördetta Skepz Lieutnat. II. Beskrifwes een Reesa till Ost Indien, China och Japan. III. Med förtalijande. Om förbenemde stoora och mächta Konungarijkes Japan Tillständ sampt thes Inwänares Handel och Wandel: förraättat och Beskrefwin aff Oloff Erickfon Willman, Kongl, Mayst, Skepz Capitaien. IV: Uthfores een rees ifrän Musscow till China, genom Mongul och Cataja, ofwer Stromen Obij: ...Wijsindzborgh: Johann Kankel, 1674.

構造情報

ページリスト

ダウンロード